Mobil Menü

Genel Bilgiler

 • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve usul ve esaslar dahilinde verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu gündemini hazırlayarak ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak.
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu kararlarının yazılması, korunması, saklanması ve üniversiteye bağlı birimlere ve ilgili kişilere iletilmesini sağlamak
 • Rektörlüğün kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yürütmek.
 • Üniversite İdari birimleri ile özel ve resmi kurumlar arasında sağlıklı ve iyi ilişkiler kurulmasını sağlamak.
 • Fakülte\Yüksekokul\Enstitü Sekreterleri arasında koordinasyonu sağlamak, iş birliğini temin etmek, verimli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak.
 • Bağlı birimler arasında gözetim ve denetim yapmak, disiplini sağlamak.
 • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinde destek hizmetlerinin yerine getirilmesini ve düzenlenmesini sağlamak,
 • Üniversite içinde her türlü güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesini temin etmek.
 • Genel Sekreterliği ve ona bağlı birimlerin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetimlerinin yapılmasında ve bu işlerin takip ve denetiminde ve sonuçlarının alınmasında Rektörlüğe karşı sorumludur.
 • 2018 Sayılı Kanın uyarında harcama yetkilisi görevlerinin gereklerini yerine getirmek.

 • Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.